Wettelijke Vermeldingen en Gebruiksvoorwaarden

Deze website en de inhoud ervan, hierna de website genoemd, zijn eigendom van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL (Ondernemingsnummer 0550359984).

Volgens de regels betreffende intellectuele eigendom, is elke reproductie (met inbegrip van downloaden, afdrukken, enz.), weergave, aanpassing, vertaling, transformatie en/of overdracht naar een andere website van een of meerdere van de bovenstaande onderwerpen verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL en/of de houder van de rechten. Elk ongeoorloofd gebruik van deze inhoud vormt een inbreuk op het auteursrecht en kan resulteren in burgerlijke rechtszaken en/of strafrechtelijke sancties en de betaling van een schadevergoeding en intresten. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL geeft u alleen toestemming om de inhoud voor persoonlijk en privégebruik, met uitzondering van openbare vertoning of distributie, te bekijken. De toelating tot reproductie wordt gegeven in digitale vorm op uw computer, voor het bekijken van pagina’s geopend door uw browser. Afdrukken is toegestaan ​​voor uitsluitend privégebruik van degene die kopieert.

Merken en logo’s

De merken van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL en haar partners, met inbegrip van logo’s die op de website voorkomen zijn deponeerde merken, als zodanig beschermd door de wet van het industriële eigendomsrecht. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaars, is het gebruik van deze merken of logo’s verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van een beschermd merk of logo vormt een inbreuk op het auteursrecht en kan gerechtelijk vervolgd worden.

Hyperlinks

Met uitzondering van de gevallen waarin de linkende website informatie en/of inhoud van illegale of pornografische aard verspreidt, is het mogelijk om een ​​link van een website te leggen naar de website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL (homepagina of interne pagina) op voorwaarde dat NEXT DAY MANAGEMENT SPRL vooraf op de hoogte gebracht wordt via een e-mail naar de webmaster.

Transclusie maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot een deel van de website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL door hem te laten verschijnen in een kader (frame) van de linkende website of door rechtstreekse toegang te geven tot een of meerdere werk(en) (tekst, foto, geluid, video, …) zoals het luisteren naar een geluidsfragment, of het bekijken van een afbeelding of een video. Elke transclusie, in welk vorm dan ook, is verboden tenzij NEXT DAY MANAGEMENT SPRL er uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft. Hyperlinks op de website kunnen linken naar andere websites. Uw bezoek aan deze websites is op eigen risico. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aangeboden hyperlink en de inhoud op deze websites. U kunt in geen enkel geval NEXT DAY MANAGEMENT SPRL aansprakelijk stellen voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van een website van derden toegankelijk vanaf de website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL. Elke gebroken link of een link naar websites met pornografische of illegale inhoud kan worden gemeld aan de webmaster. Elk ander gebruik waar hier niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen is niet toegestaan ​​en vereist de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de NEXT DAY MANAGEMENT SPRL.

Gegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die het op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze mogelijk maken om tijdelijk een gebruiker aan te duiden en hem eventueel te koppelen aan de verzamelde gegevens.

De website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL verzamelt geen informatie die u kan identificeren, met uitzondering van de gevallen waarbij u uitdrukkelijk op de hoogte bent gebracht. U bent dan op de hoogte van de verplichte of facultatieve aard van de antwoorden die u worden gevraagd evenals van de personen of organisaties waarvoor deze informatie bestemd is. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een personalisering van de website. De voor deze gevallen verzamelde persoonsgegevens door NEXT DAY MANAGEMENT SPRL kunnen overgedragen worden aan derden in het kader van communicatie zoals een autoresponder. U wordt hiervan uitdrukkelijk op de hoogte gebracht. Uw voorafgaande toestemming is nodig voor de ontvangst van reclamemails van derden. Bij elke verzameling van inlichtingen, hebt u altijd de mogelijkheid om aan te geven of u al dan niet promotionele aanbiedingen of marketinginformatie over andere producten en meer bepaald aanbieden van diensten en evenementen van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL of zijn partners wenst te ontvangen. Voor de diensten aangeboden door een derde, via een link beschikbaar op de website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL, is deze derde de enige verantwoordelijke voor het beheer en de verzameling van uw persoonsgegevens die u meedeelt ter gelegenheid van zijn prestatie. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL behoudt zich het recht voor studies en statistische analyses uit te voeren over het gebruik en de typologie van de gebruikers van de website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL en hierover adverteerders en partners te informeren, evenals over het aantal pagina’s die de bezoekers gezien hebben en over het aantal kliks op hun reclamebanners. Het is verboden om de gegevensbanken gebruikt door de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken of een extractie te doen. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze website zijn onderworpen aan de Belgische wet (wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). U hebt het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van alle informatie die op uw persoon betrekking hebben door te schrijven naar NEXT DAY MANAGEMENT SPRL (Louis Mettewielaan 312 bus 10, 1080 Brussel of via het contactformulier).

Aansprakelijkheid

U erkent te aanvaarden dat de website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL enkele onjuistheden kan bevatten met betrekking tot zijn inhoud. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL kan niet aansprakelijk gesteld worden bij rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidentele of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie verkregen op de website. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL kan niet aansprakelijk gesteld worden als ideeën of afbeeldingen op de website bepaalde erg gevoelige personen zouden kwetsen. De website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL is 24 uur op 24 toegankelijk. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL kan niet aansprakelijk gesteld worden als gevolg van een verbinding die technisch onmogelijk is, of die nu te wijten is aan overmacht, aan onderhoudswerkzaamheden, een redactionele update, een interne of externe staking, een netwerkstoring of een stroomonderbreking, een onjuiste configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker of omwille van enige andere oorzaak al dan niet afhankelijk van zijn wil. De transfersnelheid en -tijd van de servergegevens van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL naar het internet worden niet gegarandeerd door NEXT DAY MANAGEMENT SPRL. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL kan niet garanderen dat de server en website vrij zijn van virussen. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van besmetting door een virus van uw informaticamateriaal. Een video- of audiofragment beluisteren en downloaden, indien uitdrukkelijk toegestaan, gebeuren door u. U verbindt zich ertoe deze inhouden voor strikt persoonlijke doeleinden te gebruiken en aanvaardt de risico’s verbonden aan hun gebruik. NEXT DAY MANAGEMENT SPRL kan niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht de basis van de ingeroepen aansprakelijkheid, van elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidentele of speciale schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schade als gevolg van een stopzetting van gebruik, van het verlies van gegevens en informatie die van invloed zijn op uw computer en het gevolg zijn van het downloaden van inhoud van deze website.

Geschillen

Deze website werd gemaakt in België. Door het gebruik van deze website aanvaardt u de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan alle bezwaren van contractuele of strafbare aard die uitgeoefend kunnen worden door NEXT DAY MANAGEMENT SPRL. Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van een contractuele verplichting voorzien op deze website valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken die het Belgische recht toepassen. © 2015 NEXT DAY MANAGEMENT SPRL – alle rechten voorbehouden. Elke reproductie van deze website of van elementen ervan is verboden.

Merk

Ongeacht het type link gelegd vanaf een externe website, genaamd “Linking website”, naar die van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL, behoudt deze laatste zich het recht voor om zich hiertegen te verzetten. Bovendien wordt eraan herinnerd dat het niet is toegestaan om elementen van de website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL te reproduceren.

Waarschuwing

NEXT DAY MANAGEMENT SPRL behoudt zich het recht voor de toegang tot diensten te beperken of te verwijderen waarvoor een ID nodig is in het geval van niet-naleving van deze algemene voorwaarden of in het geval van een klacht tegen hem. Ook iedereen die niet langer ingeschreven lid is op de website kan de toegang tot de website van NEXT DAY MANAGEMENT SPRL ontzegd worden. Word ook de toegang verboden, de gebruiker die:

  • Op de website berichten verspreidt van publicitaire of promotionele aard, in strijd met de openbare orde of de goede zeden, die gewelddadig, racistisch, revisionistisch is, die oorlogsmisdaden verdedigt, beledigend of onbeleefd is, in strijd is met het auteursrecht of naburige rechten, het recht dat van toepassing is op databanken, merkenrecht, het recht op afbeelding, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of in strijd is met andere geldige wettelijke bepalingen of reglementen.
  • Een overbelasting genereert op de server, meer bepaald door gebruik van de website om ongevraagde reclame te sturen.

De nietigheid van een of meerdere bepalingen voorzien in de algemene gebruiksvoorwaarden, opgelegd door een rechterlijke uitspraak doet niets af aan andere bepalingen.

Juridische bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van interpretatie- of uitvoeringsmoeilijkheden zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

––––––––– ∫∫∫ –––––––––

E-mail: info@giantscreen4rent.be